Nowość! Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom w naszej ofercie zagościła nowa próba złota w zakresie produkcji obrączek Łazur.

Jest to próba 5, czyli 9-karatowe złoto, inaczej zwane 375.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO obraczki.pl

 

Niniejszy regulamin (dalej „regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego ŁAZUR, działającego pod adresem: www.obraczki.pl (dalej „Serwis”), prowadzonego przez ŁAZUR Spółkę Jawną z siedzibą w Kowalowach, pod adresem Kowalowy 134, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000009576, NIP: 6850004631, REGON: 004023067.

 

1. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. czasie realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć okres czasu, w którym zamówienie złożone przez klienta zostaje skompletowane lub zrealizowane oraz wysłane na przez klienta w zamówieniu; do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni, w których sklep internetowy oczekuje na otrzymanie płatności od klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem),
 2. dniach roboczych – należy przez to rozumieć poszczególne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót oraz dni, w których wolnych od pracy na mocy decyzji wewnętrznych Łazur Spółki Jawnej,
 3. haśle – należy przez to rozumieć indywidualnie i dowolnie ustalony przez klienta ciąg znaków (liter, cyfr i znaków specjalnych), którym klient posługuje się w serwisie internetowym celem potwierdzenia swojej tożsamości oraz adresu,
 4. karcie stałego klienta – należy przez to rozumieć kartę uzyskaną przez klienta w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym, na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie Programu Lojalnościowego, uprawniająca klienta do otrzymywania upustów i rabatów na zakupy w sklepie internetowym,
 5. kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą jednak zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
 6. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017.459 t. j.),
 7. koncie – należy przez to rozumieć konto w serwisie internetowym utworzone przy wykorzystaniu danych osobowych (m. in. imię, nazwisko, adres i adres e-mail) klienta),
 8. konsumencie – należy przez to rozumiećosobę fizyczną, która zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. koszyku zamówień – należy przez to rozumieć element Sklepu Internetowego, służący sprecyzowaniu szczegółów zamówienia poprzez wskazanie towarów, których dotyczy oferta zakupu, ich parametrów, ilości, sposobu zapakowania, a także określenia adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, sposobu płatności, a także innych danych jeżeli są istotne i konieczne do skutecznego złożenia i należytej realizacji składanego zamówienia,
 10. kosztach dostarczenia towaru – należy przez to rozumieć wszelkie koszty niezbędne do dostarczenia towaru klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem,
 11. lokalu przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć miejsce prowadzenia przez ŁAZUR Spółkę Jawną działalności gospodarczej, a to siedzibę Spółki i jej Salony Firmowe,
 12. loginie – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej (e-mail) stanowiący identyfikator klienta w Serwisie Internetowym,
 13. znaku Łazur – należy przez to rozumieć znak towarowy, pod którym prowadzone są Salony Firmowe i sklep internetowy stanowiące własność sprzedawcy,
 14. magazynie – należy przez to rozumieć miejsce kompletowania zamówienia przez sprzedawcę,
 15. newsletterze – należy przez to rozumieć wszelkie informacje handlowe dotyczące ŁAZUR Spółki Jawnej, a w szczególności informacje dotyczące oferty handlowej, promocji, nowości, programów lojalnościowych, które przesyłane są do klienta drogą elektroniczną,
 16. osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć klienta lub inną wskazaną przez niego osobę, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonywania wszelkich uprawnień przysługujących klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt objęty jest gwarancją,
 17. programie – należy przez to rozumieć program lojalnościowy „Program Lojalnościowy Łazur” przeznaczony dla stałych klientów sklepu internetowego i Salonów Firmowych Łazur, z którego korzystanie oparte jest na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie Programu
 18. platformie programu – należy przez to rozumieć platformę funkcjonująca w ramach serwisu internetowego, umożliwiająca Klientowi dostęp do jego danych, które Klient udostępni w związku z przystąpieniem do programu oraz wszelką modyfikacje tych danych,
 19. przedsiębiorcę – należy przez to rozumieć osobę fizyczna, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu,
 20. regulamin programu – należy przez to rozumieć dokument regulujący warunki uczestnictwa w programie, na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie Programu Lojalnościowego, dostępnym w serwisie internetowym pod adresem http://www.obraczki.pl/regulamin-pr. Regulamin będzie udostępniony po wdrożeniu programu lojalnościowego.
 21. Salonie Firmowym ŁAZUR – należy przez to rozumieć stacjonarny sklep jubilerski ŁAZUR, w którym można dokonać zakupu towarów, w tym również towarów zarezerwowanych w oznaczonym salonie za pośrednictwem strony sklepu internetowego,
 22. serwisie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy ŁAZUR, działający pod adresem: http://www.obraczki.pl.
 23. sklepie internetowym – należy przez to rozumieć platformę funkcjonująca w ramach serwisu internetowego, umożliwiającą klientowi składanie zamówień na towary oraz rezerwację towarów w oznaczonym Salonie Firmowym ŁAZUR,
 24. sprzedawcy – należy przez to rozumieć ŁAZUR Spółkę Jawną z siedzibą w Kowalowach, pod adresem Kowalowy 134, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000009576, NIP: 6850004631, REGON: 004023067,
 25. towarze - należy przez to rozumieć artykuł, na który można złożyć zamówienie w sklepie internetowym lub dokonać jego rezerwacji w oznaczonym Salonie Firmowym ŁAZUR.
 26. trwałym nośniku – należy przez to rozumieć materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą, przy czym trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa,
 27. umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę cywilnoprawną na mocy, której sprzedawca będący przedsiębiorcą zobowiązuje się przenieść na kupującego będącego konsumentem własności rzeczy (towar) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę,
 28. umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 29. usłudze świadczonej drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności storn), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne,
 30. usługobiorcy – należy przez to rozumieć oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.
 31. usługodawcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. ŁAZUR Spółkę Jawną z siedzibą w Kowalowach, pod adresem Kowalowy 134, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000009576, NIP: 6850004631, REGON: 004023067,
 32. ustawie o prawach konsumenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 t. j.),
 33. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 t. j.),
 34. zamówieniu zagranicznym – należy przez to rozumieć zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej,
 35. zamówieniu - należy przez to rozumieć oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży; oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru oraz adres dostawy.

 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kowalowach sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego ŁAZUR oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 t. j.).
 3. Sklep internetowy ŁAZUR zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stroniehttp://www.obraczki.pl i świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem, następujące usługi:
  1. umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego ŁAZUR działającego pod adresem internetowym http://www.obraczki.pl za pomocą koszyka zamówień,
  2. umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa usługodawcy (Salony Firmowe ŁAZUR), za pomocą koszyka zamówień,
  3. umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego na zasadach określonych w § 15 regulaminu,
  4. umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe,
  5. umożliwia zawarcie umowy sprzedaży złota w oparciu o regulację odrębnego Regulaminu Skupu Złota, dostępnego się pod adresem: http://www.obraczki.pl/regulamin-sk. Regulamin dostępny będzie po uruchomieniu skupu słota.
 4. Aby skorzystać z serwisu internetowego i sklepu internetowego, klient powinien dysponować:
 5. komputerem klasy PC, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem umożliwiającym korzystanie z Internetu.
 6. dostępem do Internetu,
 7. aktualną i sprawną wersją przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari,
 8. włączoną obsługa języka JavaScript z możliwością obsługi WebGL, a także stylów CSS,
 9. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny obraczki.pl,
 10. monitorem o rozdzielczości minimalnej 1280 x 720,
 11. aktywnym adresem poczty elektronicznej e-mail.
  Usługodawca wykorzystuje pliki typu „cookie”, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron serwisu i sklepu internetowego ŁAZUR.
  Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem: http://www.obraczki.pl/cookies.
  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ zakupowego/ opinii/ newsletter, skupu złota) znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
  Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem przedmiotowej umowy.
  Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie internetowej usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie usługodawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca niezwłocznie usuwa zarejestrowane konto klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów newslettera.

 Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są cenami brutto, określone są w walucie złoty polski (PLN) i zawierają wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (np. rozmiar, kolor, grubość, waga, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny towarów w poszczególnych opcjach są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione po wskazaniu przez Klienta skonkretyzowanych wariantów towaru. Ostateczna cena jest wskazana w chwili dodania towaru do koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Przedstawiona informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę, usługi pocztowe, ubezpieczenie przesyłki lub jakiekolwiek inne koszty.
 5. Sklep internetowy ŁAZUR zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za dostarczenie towaru do klienta. Każdorazowa zmiana cen nie narusza praw osób, które dokonały złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

Rejestracja w serwisie internetowym

 1. Aby stać się klientem serwisu internetowego i sklepu internetowego należy uzyskać status zarejestrowanego użytkownika serwisu. Celem uzyskania tego statusu należy:
 2. dokonać rejestracji w serwisie internetowym,
 3. dokonać aktywacji konta poprzez wejście na link wysłany na adres e-mail klienta wskazany w trakcie procesu rejestracji, a tym samym potwierdzić dane podane podczas rejestracji,
 4. zalogować się w serwisie internetowym poprzez wskazanie loginu i hasła.
 5. Z chwilą rejestracji w serwisie internetowym, klient uzyskuje dostęp do konta klienta, co umożliwia mu składanie zamówień na towary oferowane w sklepie internetowym, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych klienta, a także możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.
 6. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w serwisie internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie oraz do nieprzekazywania loginu i hasła osobom trzecim.

 Warunki składania zamówień w sklepie internetowym

 1. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym uprawnieni są wyłącznie klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika serwisu internetowego.
 2. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do serwisu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w sklepie internetowym do koszyka zamówień, wybór sposobu dostawy towarów oraz potwierdzenie złożenie zamówienia na towary przez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta ze sklepu internetowego ŁAZUR przesłana zostaje wiadomość z informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia, a w szczególności:
  a) głównych cech towarów, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,
  b) łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę, ubezpieczenie przesyłki lub usługi pocztowe,
  c)podanych w formularzu wysyłkowym danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.
 4. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu na dokonanie prac serwisowych i konserwacyjnych Serwisu, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Łazur Spółki Jawnej z siedzibą w Kowalowach.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 t. j.), będą przesyłane klientowi na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez klienta zamówienia.
 7. W zamówieniu klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 8. Sklep internetowy ŁAZUR wraz zamówionym towaremdostarcza klientowi, w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub, na żądanie klienta, fakturę VAT. Możliwe jest późniejsze wystawienie faktury VAT dokumentujące dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym do następczego wystawienia faktury VAT jest zwrot przez klienta oryginału paragonu z kasy fiskalnej.
 9. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.

 Rezerwacja towarów w Salonach Firmowych ŁAZUR

 1. Oprócz dokonywania zakupów w sklepie internetowym, klienci mogą również za pośrednictwem sklepu internetowego rezerwować towary w oznaczonym Salonie Firmowym ŁAZUR. W takim przypadku wybrany przez klienta towar jest rezerwowany w oznaczonym Salonie Firmowym, a w przypadku braku dostępności towaru, towar zostaje dostarczony do oznaczonego Salonu Firmowego maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych, o czym klient jest powiadamiany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez klienta podczas składania zamówienia adres e-mail. Zawarcie umowy sprzedaży towaru, zapłata ceny sprzedaży oraz odbiór towaru odbywają się we wskazanym przez klienta Salonie Firmowym ŁAZUR i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy. Strona sklepu internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez sprzedawcę towarów. W takim przypadku, przed zapłatą ceny za towar klient może zrezygnować z zakupu zarezerwowanego w ten sposób towaru, z zastrzeżeniem, iż powyższe nie dotyczy obrączek i towarów grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie klienta
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży towaru w Salonie Firmowym ŁAZUR, zgodnie z ust. 1 regulaminu, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 12 regulaminu.
 3. W odniesieniu do niektórych towarów sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia obligatoryjnej formy ich sprzedaży jako sprzedaży dokonywanej wyłącznie w Salonie Firmowym ŁAZUR w sposób opisany w § 6 ust. 1 regulaminu.

 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia klienta do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia klienta do realizacji.
 2. Cena towaru wskazana w sklepie internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Ceny towarów w sklepie internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonach Firmowych ŁAZUR, z wyłączeniem przypadku gdy klient dokonuje zakupu towarów w Salonie Firmowym w wyniku rezerwacji towarów za pośrednictwem sklepu internetowego w oznaczonym Salonie Firmowym ŁAZUR, zgodnie z § 6 regulaminu.

 Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
  a) przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy ŁAZUR Spółki Jawnej z siedzibą w Kowalowach, o numerze: 45 1060 0076 0000 3200 0102 0044,
  b) płatność za pośrednictwem portalu Przelewy24
  c) płatność za pobraniem, o ile sposób płatności jest akceptowany dla danego produktu. Wszystkie akceptowane sposoby płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (koszyk zamówień).
 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony towar przez co należy rozumieć uznanie rachunku sprzedawcy ma całą kwotę, na którą opiewa zamówienie.
 2. W przypadku rezerwacji towarów za pośrednictwem sklepu internetowego w oznaczonym Salonie Firmowym ŁAZUR, zgodnie z § 6 regulaminu, zapłata ceny sprzedaży towarów następuje w Salonie Firmowym gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Sprzedawca dostarcza towar kupującemu wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży towarów - paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

 Dostawa

 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia i nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
  a) od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie,
  b) od 1 do 3 dni roboczych od momentu uznania rachunku bankowego sprzedawcy na kwotę stanowiącą równowartość zamówienia, za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe lub przelew internetowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Przewidywany czas dostarczenia towaru, niezależny od Sprzedawcy, to od 1 do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Czas realizacji i nadania towarów określony w § 9 ust. 1 nie dotyczy biżuterii wykonywanej na zlecenie klienta, w tym obrączek i towarów grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych, który to termin może ulec wydłużeniu. Termin na dostawę towaru rozpoczyna bieg od dnia otrzymanie przez Sprzedawcę ceny za zamawiane towary. Dokonując wysłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, sklep internetowy może poinformować klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i jego dostawy.
 4. Jako formę odbioru towaru, klient może wybrać:
 5. odbiór towaru przez klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu,
 6. odbiór towaru przez osobę trzecią wskazaną przez klienta, pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 7. W przypadku wyboru odbioru towaru przez osobę trzecią na adres wskazany przez klienta, płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem towaru. Przy tak określonym sposobie odbioru, towar zostanie wydany wyłącznie osobie wskazanej przez klienta.
 8. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przed terminem dostawy zostaną wydane wyłącznie klientowi lub osobie przez niego wskazanej w złożonym zamówieniu.
 9. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru, za pośrednictwem:
  a) usługi kurierskiej DHL.

 10 Koszt dostarczenia towaru

 1. Koszt dostawy towaru ponosi klient, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w § 10 ust. 3 regulaminu. W przypadku, gdy łączna cena zamawianych przez konsumenta towarów przekroczy kwotę 200 złotych klient będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kosztów dostarczenia towarów.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest przy pierwszym etapie składania zamówienia (w koszyku zamówień).
 3. Koszt dostawy towarów wynosi: 20 zł.

 11 Reklamacje Konsumenckie

 1. Sklep internetowy ŁAZUR jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym w obowiązujących aktach prawnych. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, o których mowa w art. 556 do 576 ustawy Kodeks Cywilny.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w serwisie internetowym pod adresemhttps://www.obraczki.pl/reklamacje/;
  2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres siedziby przedsiębiorcy;
  3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  4. ustnie do protokołu w siedzibie lub Salonie Firmowym przedsiębiorcy.
 3. Wypełniając elektronicznie formularz reklamacyjny, konsument otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy zwrotnie przekazać .
 4. Konsument może wykorzystać wzór formularza reklamacyjnego lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju, dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, czytelny podpis zgłaszającego reklamację, a w przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.
 6. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji, konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, tak aby sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary rzeczoznawcy celem ich zaopiniowania. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne, sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia wadliwych towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę).
 7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Prowadzenie przez sklep internetowy ŁAZUR postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  a) prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  b) dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 9. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stroniehttp://www.uokik.gov.pl.
 10. Sklep internetowy ŁAZUR wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą PlatformyODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r.. Platforma ODR działa pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr i jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 12 Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 regulaminu, konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może zwrócić zakupiony w sklepie internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów stosownie do regulacji art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 t. j.). Uprawnienie to klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez konsumenta przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, konsument jest zobowiązany do zwrotu towarów do sklepu internetowego lub w każdym Salonie Firmowym ŁAZUR, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów.
 2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 regulaminu, w przypadku zakupienia w sklepie internetowym towaru z dostawą na terenie RP, klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, które klient może zrealizować zwracając towar do sklepu internetowego lub w każdym Salonie Firmowym ŁAZUR, nie później niż 30 dnia od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie towary, które obejmuje dana transakcja.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, umowę sprzedaży towarów uznaje się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient może zwrócić Towar w każdym z Salonów Firmowych ŁAZUR lub do sklepu internetowego pod następujący adres: Sklep Internetowy ŁAZUR Kowalowy 134, 38-200 Jasło. W przypadku zwrotu towaru w jednym z Salonów Firmowych ŁAZUR, klient powinien zgłosić uprzednio zamiar zwrotu towaru. Zgłoszenie powinno nastąpić telefonicznie pod numerem 13 44 56 101.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. W przypadku, gdy klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca zwróci klientowi należność za odesłany przez konsumenta towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania zwracanych towarów.

 13 Wymiana towaru

 1. Sklep internetowy ŁAZUR umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 12, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:
  1. skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia i wymiany oraz zawrzeć nową umowę sprzedaży, przy czym w polu komentarza do transakcji należy umieści dopisek “Wymiana”;
  2. złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany.
 3. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 8 regulaminu.
 4. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, sklep internetowy ŁAZUR dokonuje zwrotu nadpłaty z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku, w związku ze zwrotem konsument nie ponosi żadnych kosztów.

 14 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ŁAZUR Spółka Jawna z siedzibą w Kowalowach, pod adresem Kowalowy 134, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000009576, NIP: 6850004631, REGON: 004023067.
 2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t. j.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z regulacją ustawy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego ŁAZUR, obsługi procesu rejestracji i logowania do konta klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
 4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

 15 Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu internetowego ŁAZUR

 1. ŁAZUR Spółka Jawna umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego ŁAZUR.
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego ŁAZUR oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze sprzecznym z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  1. naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. nawoływać do nienawiści czy przemocy,
  3. zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i normami społecznymi,
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieumieszczania całości lub części opinii, w sytuacji gdy treść opinii stanowić może naruszenie zapisów niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 16 Newsletter

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci newslettera sklepu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania newslettera klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 2. W każdym czasie klient jest uprawniony do rezygnacji z newslettera sklepu internetowego.

 17 Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego ŁAZUR oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
  1. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  2. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  3. wysyłając zawiadomienie na numer faksu;
  4. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
 • Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  2. określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
  3. datę wniesienia reklamacji,
  4. podpis zgłaszającego reklamację,
 • Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

 18 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny, wizerunki) zamieszczone na stronach sklepu internetowego ŁAZUR nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Stosownie do art. 71 ustawy Kodeks Cywilny, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Sklep internetowy ŁAZUR nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego ŁAZUR używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013.1410 t. j.).
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego ŁAZUR pod adresem http://www.obraczki.pl/regulamin), w koszyku zamówień oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6. Sklep internetowy ŁAZUR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem przedmiotowych zmian.